ด่วน มหาดไทย ร่อนหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าฯทุกจังหวัด

ข่าว

จากกรณีกลุ่มคนไทย 158 คน เดินทางมากลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิไม่ยอมที่จะเข้ารับการ กั ก ตัวตามมาตรการของรัฐบาล และแอบหนีกลับบ้าน ต่อมามีรายงานว่าในจำนวนนี้ มี 6 รายกลับมารายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้เหลือที่ต้องตามตัวจำนวน 152 คน

อ่านข่าวเพิ่มเติม : บิ๊กตู่ สั่งตามตัวด่วน 166 คนไทย ไม่สนสถานการณ์ฉุกเฉิน หนี กั ก ตัว

ด่วน มหาดไทย ร่อนหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าฯทุกจังหวัด

ล่าสุด วันนี้ (4 เม.ย.) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีเนื้อหาระบุว่า….

ด่วน มหาดไทย ร่อนหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าฯทุกจังหวัด

ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อมวลชนว่า มีคนไทยที่เดินทางจากต่างประเทศ เข้ามาในประเทศไทยจำนวน 158 คน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ แต่มิได้เข้ากักกันตัวตามมาตรการที่กำหนดนั้น

ด่วน มหาดไทย ร่อนหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าฯทุกจังหวัด

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด-19 ได้กำหนดให้บุคคลดังกล่าวไปรายงานตัว ภายในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (จุด EOC) หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด

ทั้งนี้ กรณีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดใดได้รับรายงานตัวแล้ว ให้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1. นำตัวบุคคลนั้นเข้าสู่กระบวนการ กั ก กันตัว ณ สถานที่กักกันตัวในพื้นที่จังหวัด (Local Quarantine)

2. กั ก กันตัวผู้เกี่ยวข้อง ผู้ที่สัมผัสบุคคล ตามข้อ 1 ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

3. รายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้เงินทดรองราชการในเชิงป้องกัน หรือยับยั้งภัย พิ บั ติ กรณีฉุกเฉินของจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

กรณีการเช่าอาคารของภาคเอกชน เช่น โรงแรม หรือสถานที่อื่น หรือปรับปรุงสถานที่เพื่อใช้เป็นที่กักกัน หรือโรงพยาบาลสนาม หรืออาคารอื่นเพื่อรองรับภารกิจในการดูแลประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558

โดยขอให้กำหนดสถานที่ให้ชัดเจน เพื่อรองรับการป้องกันหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ระหว่าง กั ก กันให้ดำรงชีพได้

ด่วน มหาดไทย ร่อนหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าฯทุกจังหวัด

ที่มา: ไทยโพสต์