ลูกจ้างเฮ! ประกันสังคมเร่งโอนเงินเยียวยา ผู้ว่างงานกว่า 4 แสนคน

ข่าว

จากสถานการณ์ในตอนนี้ส่งผลกระทบให้หลายอาชีพต้องหยุดงาน และถูกจ้างออกเป็นจำนวนมากนั้น สำหรับคนที่อยู่ในระบบ ประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประจำ หรือ ผู้ประกันตนเอง จะมีสิทธิได้การช่วยเหลือ

ทั้งการได้รับเงินชดเชยจากการว่างงาน กรณีต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไปจนถึงการขยายกำหนดเวลาในการจ่ายเงินสมทบเพื่อให้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในระยะนี้

ลูกจ้างเฮ! ประกันสังคมเร่งโอนเงินเยียวยา ผู้ว่างงานกว่า 4 แสนคน

ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคม เผยความคืบหน้าการเยียวยาผู้ประกันตนว่า ขณะนี้กำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประกัน ที่ลงทะเบียนว่างงานจากผลกระทบ

ลูกจ้างเฮ! ประกันสังคมเร่งโอนเงินเยียวยา ผู้ว่างงานกว่า 4 แสนคน

โดยข้อมูลระหว่างวันที่ 24 มี.ค.-7 เม.ย. 2563 มีผู้ประกันตนมาตรา 33 ลงทะเบียนว่างงานไว้จำนวน 401,653 คน สถานประกอบการเข้ามาขอรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง จำนวน 34,117 แห่ง (ข้อมูลนี้เป็นเพียงตัวเลขการแจ้งยื่น ไม่ใช่ตัวเลขแสดงคนที่มีสิทธิว่างงานทั้งหมด)

ลูกจ้างเฮ! ประกันสังคมเร่งโอนเงินเยียวยา ผู้ว่างงานกว่า 4 แสนคน

ทั้งนี้ คาดว่าประมาณสัปดาห์หน้า จะเริ่มทยอยเงินเยียวยาว่างงานให้ผู้ที่ลงทะเบียนดังกล่าว โดยจะมีข้อความส่งไปทาง SMS เบอร์ผู้ประกันตนที่ใช้ลงทะเบียน ซึ่งจะตัดจ่ายเป็นเดือน จำนวน 3 เดือน ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท หรือ 62% ของค่าจ้าง.

ลูกจ้างเฮ! ประกันสังคมเร่งโอนเงินเยียวยา ผู้ว่างงานกว่า 4 แสนคน

สำหรับเงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับเงินชดเชย จากประกันสังคมในกรณีที่ได้รับผลกระทบ มีดังนี้

1. ว่างงาน ด้วยเหตุสุดวิสัย

ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน จ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน
หน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว จ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

ลูกจ้างเฮ! ประกันสังคมเร่งโอนเงินเยียวยา ผู้ว่างงานกว่า 4 แสนคน

2. ว่างงาน จากการลาออกหรือเลิกจ้าง

ว่างงาน จากการลาออก จ่าย 45% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง จ่าย 70% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน

ลูกจ้างเฮ! ประกันสังคมเร่งโอนเงินเยียวยา ผู้ว่างงานกว่า 4 แสนคน

3. ลดภาระนายจ้างและผู้ประกันตน

ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน 4% เป็นระยะเวลา 6 เดือน
ขยายเวลาส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 งวดค่าจ้างเดือน มี.ค. เม.ย. พ.ค. 63 ออกไปอีก 3 เดือน

งวดค่าจ้างเดือน มี.ค. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ก.ค. 63
งวดค่าจ้างเดือน เม.ย. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ส.ค. 63
งวดค่าจ้างเดือน พ.ค. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ก.ย. 63

ลูกจ้างเฮ! ประกันสังคมเร่งโอนเงินเยียวยา ผู้ว่างงานกว่า 4 แสนคน

ที่มา: Thairath