สำนักพุทธฯ แจงกรณีปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด

ข่าว

จากกรณีที่ มหาเถรสมาคม มีคำสั่งแต่งตั้งพระสังฆาธิการ และถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด 3 รูป ซึ่งประกอบด้วย 1.พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสันโน) วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา ถอดถอนจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

2. พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินธโร) วัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี ถอดถอนจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : พระธรรมรัตนาภรณ์ หลังถูกปลดจากเจ้าคณะ

สำนักพุทธฯ แจงกรณีปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด

สำนักพุทธฯ แจงกรณีปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด

สำนักพุทธฯ แจงกรณีปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด

3. พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินธโร) วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์ ถอดถอนจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามที่ปรากฎเป็นข่าวเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 64

สำนักพุทธฯ แจงกรณีปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด

สำนักพุทธฯ แจงกรณีปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด

สำนักพุทธฯ แจงกรณีปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด

ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 64 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธานการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ผ่านระบบออนไลน์

โดยภายหลังการประชุม นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการ พศ. ในฐานะโฆษก พศ. แถลงถึงประเด็นการถอดถอน 3 เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ฉะเชิงเทรา และกาฬสินธุ์ ว่า

การดำเนินการแต่งตั้ง ถอดถอนนั้นเป็นไปตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563

สำนักพุทธฯ แจงกรณีปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด

สำนักพุทธฯ แจงกรณีปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด

สำนักพุทธฯ แจงกรณีปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด

โดยมูลเหตุหลักฐานที่นำไปสู่การถอดถอน และแต่งตั้งใหม่ของ 3 เจ้าคณะจังหวัดดังกล่าวนั้น ได้นำข้อมูลกราบเรียนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง หนตะวันออก

และเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต รวมทั้งเจ้าคณะภาค ผู้ปกครองในแต่ละจังหวัดรับทราบแล้ว ถึงปัญหาและเหตุผล

โดยเรื่องดังกล่าวถือเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะปกครองที่จะดำเนินการตามแนวทางการปกครองของสงฆ์

ส่วนมูลเหตุการถอดถอนนั้น ไม่สามารถตอบได้ เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะ ซึ่งถือเป็นเจ้าคณะผู้ปกครอง จะตอบคำถาม และชี้แจงให้กับผู้ที่ถูกปลดได้เป็นการส่วนตัว

สำหรับการเคลื่อนไหวทั้งทางสังคม และการชุมนุมทางสาธารณะ เป็นสิทธิที่ทุกคนสามารถทำได้

สำนักพุทธฯ แจงกรณีปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด

สำนักพุทธฯ แจงกรณีปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด

สำนักพุทธฯ แจงกรณีปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด

ส่วนกรณีการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ที่มีการร้องเรียนว่ามีการแต่งตั้งซ้ำซ้อนกับเจ้าคณะจังหวัดรูปเดิมนั้น

ได้มีการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดรูปเดิมขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแล้ว จึงได้มีการแต่งตั้งรูปใหม่ ขึ้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดทดแทนทั้ง จ.นครศรีธรรมราช และเชียงราย

ที่มา: ข่าวสด