สินเชื่อธนาคารออมสิน ให้กู้ 200,000 บาท ผ่อนนาน 8 ปี

สินเชื่อ

ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อออมสินรอบใหม่ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ตามมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน โดยปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล รายเล็ก รายย่อย และ รายใหญ่

สินเชื่อธนาคารออมสิน ให้กู้ 200,000 บาท ผ่อนนาน 8 ปี

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

สินเชื่อธนาคารออมสิน ให้กู้ 200,000 บาท ผ่อนนาน 8 ปี

เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ชำระหนี้นอกระบบ ให้วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท ผ่อนชำระนานถึง 96 งวด รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีอะไรบ้าง อ่านต่อได้ที่ด้านล่างเลยค่ะ

สินเชื่อธนาคารออมสิน ให้กู้ 200,000 บาท ผ่อนนาน 8 ปี

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

สินเชื่อธนาคารออมสิน ให้กู้ 200,000 บาท ผ่อนนาน 8 ปี

จุดเด่นของสินเชื่อ

1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
3. เพื่อชำระหนี้สินต่างๆ

ทั้งนี้ ต้องไม่นำไปปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคาร และไม่นำเงินกู้บางส่วนจากการกู้ในครั้งนี้ ไปลงทุนในสลากออมสินแล้วนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ในคราวเดียว

สินเชื่อธนาคารออมสิน ให้กู้ 200,000 บาท ผ่อนนาน 8 ปี

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

สินเชื่อธนาคารออมสิน ให้กู้ 200,000 บาท ผ่อนนาน 8 ปี

รายละเอียดของสินเชื่อ

• ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

อัตราดอกเบี้ย
• อัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดและไม่ชำระหนี้ชำระหนี้ก็จะดำเนินตามกฏหมายของทางธนาคารให้กำหนดเงื่อนไขไว้

ระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้

1. เงินกู้ระยะสั้นให้มีการทบทวนวงเงินของทุกๆปี

2. เงินกู้ระยะยาว

• วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)
• วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)
• วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

3. หากผู้กู้ประสงค์ชำระคืนเงินกู้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดตาม 2. ให้ใช้หลักประกันการกู้เงินดังนี้
• หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)
• หลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

สินเชื่อธนาคารออมสิน ให้กู้ 200,000 บาท ผ่อนนาน 8 ปี

ธนาคารออมสิน

สินเชื่อธนาคารออมสิน ให้กู้ 200,000 บาท ผ่อนนาน 8 ปี

วิธีการคำนวณการชำระคืนเงินกู้

​• ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน
• การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

ทั้งนี้ กรณีชำระเงินงวดตามปกติเกินกว่าครึ่งหนึ่งของสัญญา สามารถชำระคืนทั้งจำนวนเพื่อนำไปคำนวณวงเงินกู้ใหม่ได้

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

​• เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
​• เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ

2. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา

3. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

4. มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอน

5. เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

6. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

7. ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์

สินเชื่อธนาคารออมสิน ให้กู้ 200,000 บาท ผ่อนนาน 8 ปี

ธนาคารออมสิน

สินเชื่อธนาคารออมสิน ให้กู้ 200,000 บาท ผ่อนนาน 8 ปี

หากผู้ใดสนใจที่อยากกู้สินเชื่อสามารถติดต่อสอบถามธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศไทย หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th

ทั้งนี้ผู้ที่จะยื่นขอกู้สินเชื่อจะต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนดไว้เบื้องต้น

ที่มา: ธนาคารออมสิน