“อนุทิน” เซ็นปลดล็อก จีน-เกาหลีใต้-ฮ่องกง-มาเก๊า พ้นบ่วงโควิด!

ข่าว

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ทางด้าน “นายอนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักร

กรณีโควิด19 พ.ศ.2563 โดยให้ยกเลิกสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และมาเก๊า ออกจากการเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักร  โดยให้มีผลบังคับใช้หลังลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

"อนุทิน" เซ็นปลดล็อก จีน-เกาหลีใต้-ฮ่องกง-มาเก๊า พ้นบ่วงโควิด!

สำหรับรายละเอียดระบุว่า…ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการ ได้ประกาศให้สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (Macao) และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong)

"อนุทิน" เซ็นปลดล็อก จีน-เกาหลีใต้-ฮ่องกง-มาเก๊า พ้นบ่วงโควิด!

อย่างไรก็ดีสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ถือเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักร ที่มีความพร้อมด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"อนุทิน" เซ็นปลดล็อก จีน-เกาหลีใต้-ฮ่องกง-มาเก๊า พ้นบ่วงโควิด!

ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักรมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

"อนุทิน" เซ็นปลดล็อก จีน-เกาหลีใต้-ฮ่องกง-มาเก๊า พ้นบ่วงโควิด!

โดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการ จึงเห็นสมควรให้ประกาศยกเลิกสาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จากการเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่อ

"อนุทิน" เซ็นปลดล็อก จีน-เกาหลีใต้-ฮ่องกง-มาเก๊า พ้นบ่วงโควิด!

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสรารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่อ

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 (1) และ (2) แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่อ

"อนุทิน" เซ็นปลดล็อก จีน-เกาหลีใต้-ฮ่องกง-มาเก๊า พ้นบ่วงโควิด!

ที่มา: Khaosod