เปิดแล้ว! ยื่นอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรผ่านเว็บ 8 หน่วยงานรับร้องทุกข์

ข่าว

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. “นายอนันต์ สุวรรณ์รัตน์” ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า…ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร

ซึ่งมีกรอบเยียวยาไม่เกิน 10 ล้านราย รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563

เปิดแล้ว! ยื่นอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรผ่านเว็บ 8 หน่วยงานรับร้องทุกข์

ทั้งนี้ มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมีสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยา ถือเป็นเกษตรกรกลุ่มที่ 1 จำนวน 8.33 ล้านราย แต่ผ่านคุณสมบัติได้รับเงินเยียวยา จำนวน 6.77 ล้านราย ซึ่งคาดว่าในกลุ่มที่ 1 จะสามารถรับเงินเยียวยาได้ครบทุกรายภายในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้

เปิดแล้ว! ยื่นอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรผ่านเว็บ 8 หน่วยงานรับร้องทุกข์

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว แต่ประสบปัญหายังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากสาเหตุต่างๆ กระทรวงเกษตรฯ เปิดให้บริการ “ระบบรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร” ขึ้น

โดยเกษตรกรที่มีปัญหาสามารถโทรศัพท์สอบถาม หรือเดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเอง ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค 8 หน่วยงาน ได้แก่….

เปิดแล้ว! ยื่นอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรผ่านเว็บ 8 หน่วยงานรับร้องทุกข์

1. สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด

2. สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด

3. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด

4. สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน

5. เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4,

6. สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด

7. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหรือสาขาใกล้บ้าน

8. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

เปิดแล้ว! ยื่นอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรผ่านเว็บ 8 หน่วยงานรับร้องทุกข์

“นายอนันต์” กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่จะคอยตอบข้อซักถามต่างๆ และช่วยแก้ไขปัญหา หากมีปัญหาที่หน่วยงานในระดับพื้นที่ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จะส่งเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการแก้ไขภายใน 5 วัน และหากหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อีก จะส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการอุทธรณ์ดำเนินการต่อไป

ซึ่งเกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์ฯ ได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าไปที่เว็บไซต์กระทรวงเกษตรฯ www.moac.go.th หรือ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com ได้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม เป็นต้นไป

เปิดแล้ว! ยื่นอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรผ่านเว็บ 8 หน่วยงานรับร้องทุกข์

“กระทรวงเกษตรฯ ขอให้เกษตรกรทุกรายมั่นใจได้ว่า หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐกำลังดำเนินการอย่างเต็มที่ในการจัดสรรเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกร

ซึ่งหากเกิดปัญหาใดๆ ขึ้น ท่านสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ผ่านระบบการรับเรื่องอุทธรณ์ ที่ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้จัดเตรียมไว้ เพื่อรองรับและช่วยเหลือเกษตรกรทุกรายภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว” นายอนันต์กล่าว

เปิดแล้ว! ยื่นอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรผ่านเว็บ 8 หน่วยงานรับร้องทุกข์

ที่มา: Moac, Khaosod