ออมสิน เปิดให้กู้ฉุกเฉิน 50000 ดอกเบี้ย 175 บาท

ข่าว

กู้ฉุกเฉิน

ออมสิน เปิดให้กู้ฉุกเฉิน 50000 ดอกเบี้ย 175 บาท
หลังจากที่ทางธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน สำหรับผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ดอกเบี้ย 175 บาทต่อเดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด 19 โดยปิดรับลงทะเบียนรอบแรกไปแล้วนั้น ล่าสุด วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ธนาคารออมสินได้เปิดให้บริการดังกล่าวอีกครั้ง เนื่องจากรอบแรกมีผู้ยื่นกู้ไม่ผ่านเกณฑ์ หรือคุณสมบัติไม่ตรง และไม่มาติดต่อธนาคารตามที่ได้แจ้งข้อความผ่าน SMS จึงทำให้ยังมีวงเงินอยู่อีกจำนวนหนึ่ง ขณะเดียวกันยังมีผู้ได้รับผลกระทบที่สนใจยื่นกู้อีกเป็นจำนวนมาก

ออมสิน เปิดให้กู้ฉุกเฉิน 50000 ดอกเบี้ย 175 บาท

โดยทางธนาคารออมสิน เปิดให้ยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ซึ่งสามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวงเงิน, คุณสมบัติผู้กู้ และขั้นตอนการขอกู้ มีดังนี้

วงเงินปล่อยกู้ – อัตราดอกเบี้ย

การปล่อยกู้ในครั้งนี้ ธนาคารออมสินยังคงให้วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) หรือตกที่เดือนละ 175 บาท ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี

คุณสมบัติผู้กู้

– เป็นประชาชนที่มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่น ตกงาน ถูกลดเงินเดือน ขาดรายได้ เป็นต้น

– อายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี

– มีที่อยู่อาศัยแน่นอน

– ใช้บุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

เอกสารที่ใช้

1. เอกสารส่วนบุคคล

– สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
– ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
– สำเนาใบสำคัญสมรสของผู้กู้ (ถ้ามี)
– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน

2. เอกสารทางการเงิน

– เอกสารทางการเงินเป็นรายงานการจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) 1 เดือนล่าสุด ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
– เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
– กรณีผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้มีรายได้ประจำ สามารถใช้บัญชีรายรับ-รายจ่าย ย้อนหลัง 3 เดือน
– เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีมีหนี้ค้างชำระ)
– สำเนาหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน (กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน)

ขั้นตอนการขอกู้

– ลงทะเบียนผ่านช่องทาง www.gsb.or.th เท่านั้น เลือกเมนู “ลงทะเบียนผู้มีรายได้ประจำ”

ออมสิน เปิดให้กู้ฉุกเฉิน 50000 ดอกเบี้ย 175 บาท

ออมสิน เปิดให้กู้ฉุกเฉิน 50000 ดอกเบี้ย 175 บาท

– คลิก ยินยอมรับทราบข้อตกลง

ออมสิน เปิดให้กู้ฉุกเฉิน 50000 ดอกเบี้ย 175 บาท

– กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนด

ออมสิน เปิดให้กู้ฉุกเฉิน 50000 ดอกเบี้ย 175 บาท

– รอนัดหมายจากธนาคารทาง SMS

ออมสิน เปิดให้กู้ฉุกเฉิน 50000 ดอกเบี้ย 175 บาท

– ติดต่อธนาคารตามวัน เวลาที่กำหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับยื่นขอกู้
– รอผลพิจารณา กรณีอนุมัติ จะได้รับแจ้งนัด จัดทำนิติกรรมสัญญา
– ติดต่อธนาคาร เพื่อจัดทำนิติกรรมสัญญาฯ และรับเงินกู้เข้าบัญชี

ออมสิน เปิดให้กู้ฉุกเฉิน 50000 ดอกเบี้ย 175 บาท

ที่มา: ธนาคารออมสิน