บทสวดมนต์ประจำวันเกิด

บทสวดมนต์ประจำวันเกิด หมั่นสวดเป็นประจำทุกวัน เพื่อเสริมสิริมงคล เพิ่มอานิสงส์

ธรรมะ

บทสวดมนต์ประจำวันเกิด หมั่นสวดเป็นประจำทุกวัน เพื่อเสริมสิริมงคล และเพิ่มอานิสงส์ให้กับชีวิต แคล้วคลาดปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุ คนคิดร้ายใดๆ ก็จะผ่านไป สวดแล้วคิดดีทำดีด้วย รับรองว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอน

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

พระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์คือ ปางถวายเนตร ให้สวด บทสวดบูชาพระพุทธรูปปางถวายเนตร พระประจำวันอาทิตย์

ปางถวายเนตร พระประจำวันอาทิย์

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณ โณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
ตะยัชชะคุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะ ธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละ ยันตุ นะมัตถุ พึทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะ โม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมังโส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา

(สวดตามกำลังเทพพระอาทิตย์ คือ 6 จบ)

ผู้ที่เกิดวันจันทร์

พระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์คือ ปางห้ามสมุทร ให้สวด บทสวดบูชาพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร พระประจำวันจันทร์

ปางห้ามสมุทร พระประจำวันจันทร์

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย
จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย
จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย
จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

(สวดตามกำลังเทพพระจันทร์ คือ 15 จบ)

ผู้ที่เกิดวันอังคาร

พระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคารคือ ปางไสยาสน์ บทสวดบูชาพระพุทธรูปปางไสยาสน์ พระประจำวันอังคาร

ปางไสยาสน์ พระประจำวันอังคาร

ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง
ยัมหิ เจวานุยุญชันโต ริตตินทิวะมะตันทิโต
สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ
เอวะมาทิคุณู เปตัง ปะริตตันตัม ภะณามะ เห

(สวดตามกำลังเทพพระอังคาร คือ 8 จบ)

ผู้ที่เกิดวันพุธ

พระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธคือ ปางอุ้มบาตร ให้สวด บทสวดบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร พระประจำวันพุธ

ปางอุ้มบาตร พระประจำวันพุธ

สัพพาสี วิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ
ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง
อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง
สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัม ภะณามะ เห

(สวดตามกำลังเทพพระพุธ คือ 17 จบ)

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน

พระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน คือ ปางป่าเลไลย์ ให้สวด บทสวดบูชาพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ พระประจำวันพุธกลางคืน

ปางป่าเลไลย์ พระประจำวันพุธกลางคืน

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ
กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

(สวดตามกำลังเทพพระราหู คือ 12 จบ)

ผู้ที่เกิดวันพฤหัส

พระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีคือ ปางสมาธิ ให้สวด บทสวดบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิ พระประจำวันพฤหัสบดี

ปางสมาธิ พระประจำวันพฤหัสบดี

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง
เยนะ สังวิหิตารักขัง มหาสัตตัง วะเนจะรา
จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง
พรัหมะมันตันติ อักขาตังปะริตตันตัม ภะณามะ เหฯ

(สวดตามกำลังเทพพระพฤหัสบดี คือ 19 จบ)

ผู้ที่เกิดวันศุกร์

พระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันศุกร์คือ ปางรำพึง ให้สวด บทสวดบูชาพระพุทธรูปปางรำพึง พระประจำวันศุกร์

ปางรำพึง พระประจำวันศุกร์

อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ สาสะเน สาธุสัมมเต
อะมะนุสเสหิ จัณเฑหิ สะทากิพพิ สะการิภิ
ปะริสานัญจะตัสสันนะ มะหิงสายะ จะ คุตติยา
ยันเทเสสิ มะหาวิโร ปะริตตันตัม ภะณามะ เหฯ

(วดตามกำลังเทพพระศุกร์ คือ 21 จบ)

ผู้ที่เกิดวันเสาร์

พระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์คือ ปางนาคปรก ให้สวด บทสวดบูชาพระพุทธรูปปางนาคปรก พระประจำวันเสาร์

ปางนาคปรก พระประจำวันเสาร์

ยะโตหัง ภะคินี อะริยายะ ชาติยา ชาโต
นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง
ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ
โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะฯ

(สวดตามกำลังเทพพระเสาร์ คือ 10 จบ)

เรียบเรียงโดย: ThaiNews4U