14 กลุ่มอาชีพ ที่ยกเว้นตามประกาศ “เคอร์ฟิว”

ข่าว

หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกข้อกำหนดออกความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3)

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ด่วน! “นายกฯ” ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ

14 กลุ่มอาชีพ ที่ยกเว้นตามประกาศ "เคอร์ฟิว"

โดยออกข้อกำหนดเพิ่มเติม ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.63 ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประกาศดังกล่าว โดยมีข้อยกเว้นบุคคลที่ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้

14 กลุ่มอาชีพ ที่ยกเว้นตามประกาศ "เคอร์ฟิว"

1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์

2. ผู้ปฏิบัติงานด้านการธนาคาร

3. ผู้ปฏิบัติงานด้านการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

4. ผู้ปฏิบัติงานด้านผลผลิตการเกษตร

5. ผู้ปฏิบัติงานด้านยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

14 กลุ่มอาชีพ ที่ยกเว้นตามประกาศ "เคอร์ฟิว"

6. ผู้ปฏิบัติงานด้านหนังสือพิมพ์

7. ผู้ปฏิบัติงานด้านการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

8. ผู้ปฏิบัติงานด้านการขนส่งพัสดุภัณฑ์

9. ผู้ปฏิบัติงานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก

10. ผู้ปฏิบัติงานด้านการขนย้ายประชาชนไปสู่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

14 กลุ่มอาชีพ ที่ยกเว้นตามประกาศ "เคอร์ฟิว"

11. ผู้ปฏิบัติงานที่มีการเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติ

12.ผู้ที่เดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทาง

13.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ของทางราชการ

14.ผู้ที่มีเหตุจำเป็นอื่นๆ โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

14 กลุ่มอาชีพ ที่ยกเว้นตามประกาศ "เคอร์ฟิว"

ที่มา: Tnnthailand